Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CYNGOR CYMUNED LLANDYBIE

Derbyniwyd siec am £200 oddiwrth Cyngor Cymuned Llandybie yn ddiweddar.

Yn y llun gweler Mr Sulwyn Thomas yn derbyn y siec oddi wrth Mrs Karen Davies, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llandybie.

Diolch yn fawr iawn am gefnogi Llyfrau Llafar Cymru.

(English) AELWYD YR URDD CYNWYL ELFED

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

AELWYD YR URDD CYNWYL ELFED

Codwyd £500 gan Aelwyd yr Urdd Cynwyl Elfed yn ddiweddar. Cyflwynwyd y siec i Mr Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru.

Diolchwyd i’r aelodau gan Sulwyn am gefnogi yr Elusen ac ar ddiwedd y noson yr oedd te blasus wedi ei baratoi

[...]

CYFEIRIAD E.BOST NEWYDD

EIN CYFEIRIAD E.BOST NEWYDD YW: llyfraullafarcymru@outlook.com

GOLFF 2018

Cynhelir Cystadleuaeth Golff lwyddiannus iawn yng Nglwb Derllys, Bancyfelin Dydd Sadwrn 25 Awst. Codwyd dros £1000 i Lyfrau Llafar Cymru. Hoffwn ddiolch i bawb am ein noddi. Diolch yn fawr iawn i Rhian a Meinir, Clwb Derllys am eu cefnogaeth dros y 3 blynedd diwethaf.

Y tim ennillodd gyda 88 o bwyntiau oedd y “Wedges”. [...]

(English) GOLFF COMPETITION 2018

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

(English) ABSOLUTE GENEROSITY

ABSOLUTE GENEROSITY

 

The generosity of the North American Welsh Society, i.e. the Foundation and Society of Wales America and the Union of Wales and the World here in Wales are responsible that a very special translation of the poet Menna Elfyn’s notable book about another bard, Eluned Phillips, was launched at the National Eisteddfod [...]

HAELIONI ABSOLIWT

Haelioni Absoliwt

Haelioni cymdeithasau Cymreig Gogledd America, sef Sefydliad a Chymdeithas Cymru America, ac Undeb Cymru a’r Byd yma yng Nghymru , sydd yn gyfrifol bod cyfieithad cwbl arbennig o lyfr nodedig y bardd Menna Elfyn am fardd arall, Eluned Phillips, wedi ei lansio yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

Bardd arall, Elinor Wyn Reynolds fu’n gyfrifol [...]

(English) DONATION

Talking Books Wales received a generous cheque of £1000 recently. It was sponsored by Women’s World Day of Prayer (Welsh Speaking)

The staff and members of the Committee appreciate your support to our Charity and the money will be used to record more Welsh and Anglo Welsh books on cd for the registered visually impaired [...]

RHODD

Derbyniwyd siec o £1000 oddiwrth aelodau Dydd Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd Is-Bwyllgor Cymraeg (Rhyngenwadol) yn ddiweddar. Mae’r arian yn cael eu ddefnyddio i recordio llyfrau i’r deillion cofrestredig dros Gymru gyfan.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich rhodd hael. Mae staff ac aelodau ein pwyllgor yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.