Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

(English) GOLFF COMPETITION 2018

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

(English) ABSOLUTE GENEROSITY

ABSOLUTE GENEROSITY

 

The generosity of the North American Welsh Society, i.e. the Foundation and Society of Wales America and the Union of Wales and the World here in Wales are responsible that a very special translation of the poet Menna Elfyn’s notable book about another bard, Eluned Phillips, was launched at the National Eisteddfod [...]

HAELIONI ABSOLIWT

Haelioni Absoliwt

Haelioni cymdeithasau Cymreig Gogledd America, sef Sefydliad a Chymdeithas Cymru America, ac Undeb Cymru a’r Byd yma yng Nghymru , sydd yn gyfrifol bod cyfieithad cwbl arbennig o lyfr nodedig y bardd Menna Elfyn am fardd arall, Eluned Phillips, wedi ei lansio yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

Bardd arall, Elinor Wyn Reynolds fu’n gyfrifol [...]

(English) DONATION

Talking Books Wales received a generous cheque of £1000 recently. It was sponsored by Women’s World Day of Prayer (Welsh Speaking)

The staff and members of the Committee appreciate your support to our Charity and the money will be used to record more Welsh and Anglo Welsh books on cd for the registered visually impaired [...]

RHODD

Derbyniwyd siec o £1000 oddiwrth aelodau Dydd Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd Is-Bwyllgor Cymraeg (Rhyngenwadol) yn ddiweddar. Mae’r arian yn cael eu ddefnyddio i recordio llyfrau i’r deillion cofrestredig dros Gymru gyfan.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich rhodd hael. Mae staff ac aelodau ein pwyllgor yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.

DARLLEN NODDEDIG

PONTARDAWE

Fel rhan o Wythnos Llyfrau Llafar Cymru bu plant ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe yn cymryd rhan mewn sesiwn o ddarllen noddedig. Diolch i’r Pennaeth a’r athrawon am drefnu ‘r diwrnod ac i’r rhieni a phawb fu’n noddi ‘r plant. Braf oedd cael clywed hwy yn darllen a rhoi ychydig o hanes ein gwasanaeth iddynt.

[...]

DECHRAU GWYCH

PENYBRYN

Am ddechrau gwych i’n hymgyrch eleni! Roedd yn fraint cael bod yng ngwasanaeth diolchgarwch arbennig yn ysgol Penybryn,Tywyn, Gwynedd a derbyn siec gyntaf Ymgyrch 2017 o £237.26. Braf gweld y plant i gyd yn cymryd rhan. Roedd cyfle i gael gair gyda nhw a’u

rhieni ddaeth i’r ysgol ar gyfer y gwasanaeth. Diolch i Mrs [...]

(English) COMMUNITY FOUNDATION IN WALES – DR DEWI DAVIES FUND

http://www.fundforwales.org.uk/eng/ Talking Books Wales has received a generous grant of £3000 from the Dr Dewi Davies Fund- a fund set up specifically to help voluntary organisations and individuals working in the Newcastle Emlyn area in West Wales. We thank the members for their generous gesture. The Fund is administered by the Community Foundation in Wales [...]

SEFYDLIAD CYMUNEDOL YNG NGHYMRU – CRONFA GWADDOL DR. DEWI DAVIES

http://www.fundforwales.org.uk/eng/

Bu Llyfrau Llafar Cymru yn ffodus iawn yn ddiweddar i dderbyn grant sylweddol oddi wrth Gronfa Waddol Dr Dewi Davies. Cyflwynwyd £3000 i ni ac rydym yn hynod o ddiolchgar i aelodau ‘r gronfa am eu haelioni. Sefydlwyd y gronfa er mwyn cefnogi mudiadau ac elusennau sydd yn helpu pobl yn nhalgylch Castellnewydd Emlyn. [...]

(English) CYLCH CINIO CYMRAEG ABERTAWE

The guest speaker at the October meeting of the Swansea Welsh Dinner Club was Sulwyn Thomas, chairman of Talking Books Wales. He was presented with a cheque of £500 by the oldest member of the club, Harri Clarke Jones. Both are seen here with the chairman, Rob Evans. Many thanks for the generous contribution and [...]