Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

RHODD GAN Y CYNG. MANSEL CHARLES

Daeth y Cyng. Mansel Charles i Dy Llafar yn ddiweddar, cyn iddo orffen ei flwyddyn fel Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Yn y llun gweler Mansel yn trosglwyddo siec i Rhian Evans, Is Gadeirydd (chwith) a Linda Williams i gronfa Llyfrau Llafar. Diolchwyd iddo am y rhodd a phob dymuniad da i’r dyfodol.

[...]

CYNGERDD ‘CROESHOELIAD’ CAPEL Y PRIORDY

Capel y Priordy yn cyflwyno siec o £1000 i Llyfrau Llafar Cymru. Elw cyngerdd ‘Croeshoeliad’. Diolch i Gôr Seingar a Chôr Ty Tawe.

BORE COFFI NEUADD PUMSAINT

Bu Iris, Rhiannon, Anwen, Llinos a’u plant Harri, Ifan, Tomi, Hanna a Molly yn gweithio’n galed yn trefnu Bore Coffi ym Mhumsaint yn ddiweddar. Codwyd £1000 i Lyfrau Llafar Cymru.

Yn y llun mae’r trefnwyr yn cyflwyno’r siec i Linda Williams ac Iris Owen. Diolch o galon i chi am gefnogi ein elusen.

 

[...]

Tri lle, tair siec sylweddol a llond whilber o ddiolchiadau i bobl Ceredigion.

Nos Iau, 7 fed o Chwefror, bu swyddogion Llyfrau Llafar Cymru draw i Gaffi Emlyn, Tan-y-groes, Ceredigion. Cyn bod y gynulleidfa luosog yn dechrau chwarae bingo, derbyniodd nifer o elusennau arian gan swyddogion Pwyllgor Lles y pentref. Ymhlith y derbynwyr yr oedd Llyfrau Llafar Cymru. Diolch o galon am siec o £400. Yna, bore dydd [...]

(English) COR MEIBION CAERFYRDDIN

Diolch i Gôr Meibion Caerfyrddin am siec hael o £250 i Lyfrau Llafar Cymru.

Yn y llun mae Dewi Jones Cadeirydd Côr Caerfyrddin yn trosglwyddo’r siec i Sulwyn Thomas Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru. Hefyd yn y llun mae Dai Lewis Is Gadeirydd a Steve Thomas Trysorydd.

[...]

(English) CLWB CINIO CAERFYRDDIN

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

CLWB CINIO CAERFYRDDIN

Huw Michael ac Adrian Evans., cyn Gadeirydd a Thrysorydd Clwb Cinio Caerfyrddin yn cyflwyno siec o £200 i Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru. Diolch i’r aelodau am eu haelioni.

(English) CO-OP COMMUNITY FUND

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

CO-OP CAERFYRDDIN

Bu Llyfrau Llafar Cymru yn ffodus i gael bod yn rhan o ymgyrch elusennol y Co-op. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf roeddem yn un o dair elusen i elwa wrth i ganran o wariant cwsmeriaid ardal Caerfyrddin fynd i’r elusennau hynny.

Dros y deuddeg mis codwyd bron i £2,000.

Yn ystod diwrnod arbennig yn Siop [...]

CYNGERDD PONTYBEREM – LANSIO LLYFR “STRAEON GRAV”

Unwaith eto cynhaliodd Llyfrau Llafar Cymru gyngerdd arbennig yn Neuadd Pontyberem, y tro hwn yng nghwmni Rhys Meirion,Aled Wyn Davies ac Elin Fflur. Yn ymuno â nhw oedd Cwmni Theatr Ieuenctid Gwendraeth /Elli. Gadawodd pawb wedi cyflwyniadau gwefreiddiol.

Roedd pwrpas ychwanegol i’r noson gan fod Rhys Meirion wedi golygu cyfrol o straeon am yr anghymharol [...]