Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CYSTADLEUAETH GOLFF 2017

Cystadleuaeth Golff Llyfrau Llafar Cymru

Talking Books Wales Golf Competition

 

Cynhelir Cystadleuaeth Golff Llyfrau Llafar Cymru dydd

Sadwrn Hydref 7fed yng Nghlwb Golff Derllys.

Mae Llyfrau Llafar Cymru yn recordio llyfrau, Cymraeg a Saesneg, ar gyfer pobl sydd wedi eu cofrestru’n ddall neu’n rhannol ddall. Mae gennym o gwmpas 500 o bobl ar hyn [...]

LLYFRAU LLAFAR CYMRU

Bydd ysgolion ar draws Cymru yn ymuno mewn wythnos arbennig yn mis Hydref i hyrwyddo gwaith Llyfrau Llafar Cymru. Yr wythnos a glustnodwyd yw y 23ain i’r 27ain o Hydref. Gofynnir i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd i ddefnyddio eu dychymyg ac i feddwl am syniadau i godi arian er mwyn cefnogi yr elusen yma. [...]

CYSTADLEUAETH GOLFF 2017

Cystadleuaeth Golff Agored

Llyfrau Llafar Cymru/Wales Talking Books

Open Golf Tournament

Clwb Golff Derllys Golf Club Bancyfelin

Dydd Sadwrn Hydref 7fed

Saturday October 7th

Prif Noddwr: Prifysgol Drindod Dewi Sant

Elw/Proceeds : Llyfrau Llafar Cymru

LLANDUDNO

Bu Sulwyn Thomas (Cadeirydd) a Philip James yn Arddangosfa yn Landudno yn ddiweddar. Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru oedd wedi ei drefnu, ac yr oedd yn dda i weld sut gymaint o bobol wedi dod i’n gweld.

RHODD GAN MAER CAERFYRDDIN, CYNG. WYN THOMAS

Cafodd Llyfrau Llafar Cymru rhodd o £250 gan y Maer Caerfyrddin, Cyng. Wyn Thomas yn ddiweddar.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Yn y llun, gweler y Maer yn cyflwyno’r siec i Linda Williams (Rheolwr) a Philip James

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Megan Bevan yn cyflwyno siec am £100 i Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru ar ran grwp o Ferched y Wawr Llanddarog. Diolch i aelodau o ganghennau Pontarddulais, Bro Cennech a Gorseinon hefyd am eich cefnogaeth. Ma’r aelodau yn cerdded bob bore Mawrth ac yn cyfrannu £1 yr un bob wythnos. Cawn ddewis achos da [...]

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Canon Bryan Witt yn cyflwyno siec o £1200 i Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru. Casglwyd yr arian yn ystod yr Wyl Goed Nadolig a gynhaliwyd yn Eglwys Sant Twrog, Llanddarog fis Rhagfyr diwethaf. Hefyd yn y llun gweler Miss Rhian Evans – Is Gadeirydd a Linda Williams (Rheolwr) Diolch yn fawr iawn am eich [...]

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Diolch i aelodau Soar Maes yr Haf, Castell Nedd am gasglu £720 i Llyfrau Llafar Cymru yn ystod Penwythnos y Gannwyll. Y Gweinidog, y Parchedig Gareth Morgan Jones a dwy o’r aelodau, sy’n derbyn llyfrau sain , Sally a Mair, gyflwynodd y siec mewn oedfa arbennig i gadeirydd Llyfrau Llafar Cymru, Sulwyn Thomas.

[...]

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

Bu aelodau Eglwys yr Annibynwyr, Penygroes, Llanelli, sef Olive Davies, Sheila John a David Thomas yn cyflwyno siec hael o £600 i Llyfrau Llafar Cymru at ein Apel – Penwythnos y Gannwyll.

Yr oedd £200 o’r cyfanswm wedi cael ei godi gan Olive Davies a staff theatr Ysbyty Glangwili.

Diolch o galon am eich cefnogaeth.

[...]

PENWYTHNOS Y GANNWYLL

 

Peter Harries o Gapel Salem, Heol Galed, Llandeilo yn cyflwyno siec hael o £600 i Linda Williams a Sulwyn Thomas. Yn y llun hefyd mae Swyddogion y Capel, Alun a Pat Evans a Brenda Rees

Codwyd yr arian wrth gynnal Cyngerdd, Addurno Coeden Nadolig a hefyd gwasanaeth yn y Capel dros 3 diwrnod [...]