Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CYNGERDD ‘CROESHOELIAD’ CAPEL Y PRIORDY

Capel y Priordy yn cyflwyno siec o £1000 i Llyfrau Llafar Cymru. Elw cyngerdd ‘Croeshoeliad’. Diolch i Gôr Seingar a Chôr Ty Tawe.

BORE COFFI NEUADD PUMSAINT

Bu Iris, Rhiannon, Anwen, Llinos a’u plant Harri, Ifan, Tomi, Hanna a Molly yn gweithio’n galed yn trefnu Bore Coffi ym Mhumsaint yn ddiweddar. Codwyd £1000 i Lyfrau Llafar Cymru.

Yn y llun mae’r trefnwyr yn cyflwyno’r siec i Linda Williams ac Iris Owen. Diolch o galon i chi am gefnogi ein elusen.

 

[...]

Tri lle, tair siec sylweddol a llond whilber o ddiolchiadau i bobl Ceredigion.

Nos Iau, 7 fed o Chwefror, bu swyddogion Llyfrau Llafar Cymru draw i Gaffi Emlyn, Tan-y-groes, Ceredigion. Cyn bod y gynulleidfa luosog yn dechrau chwarae bingo, derbyniodd nifer o elusennau arian gan swyddogion Pwyllgor Lles y pentref. Ymhlith y derbynwyr yr oedd Llyfrau Llafar Cymru. Diolch o galon am siec o £400. Yna, bore dydd [...]

(English) COR MEIBION CAERFYRDDIN

Diolch i Gôr Meibion Caerfyrddin am siec hael o £250 i Lyfrau Llafar Cymru.

Yn y llun mae Dewi Jones Cadeirydd Côr Caerfyrddin yn trosglwyddo’r siec i Sulwyn Thomas Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru. Hefyd yn y llun mae Dai Lewis Is Gadeirydd a Steve Thomas Trysorydd.

[...]

(English) CLWB CINIO CAERFYRDDIN

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

CLWB CINIO CAERFYRDDIN

Huw Michael ac Adrian Evans., cyn Gadeirydd a Thrysorydd Clwb Cinio Caerfyrddin yn cyflwyno siec o £200 i Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru. Diolch i’r aelodau am eu haelioni.

(English) CO-OP COMMUNITY FUND

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

CO-OP CAERFYRDDIN

Bu Llyfrau Llafar Cymru yn ffodus i gael bod yn rhan o ymgyrch elusennol y Co-op. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf roeddem yn un o dair elusen i elwa wrth i ganran o wariant cwsmeriaid ardal Caerfyrddin fynd i’r elusennau hynny.

Dros y deuddeg mis codwyd bron i £2,000.

Yn ystod diwrnod arbennig yn Siop [...]

CYNGERDD PONTYBEREM – LANSIO LLYFR “STRAEON GRAV”

Unwaith eto cynhaliodd Llyfrau Llafar Cymru gyngerdd arbennig yn Neuadd Pontyberem, y tro hwn yng nghwmni Rhys Meirion,Aled Wyn Davies ac Elin Fflur. Yn ymuno â nhw oedd Cwmni Theatr Ieuenctid Gwendraeth /Elli. Gadawodd pawb wedi cyflwyniadau gwefreiddiol.

Roedd pwrpas ychwanegol i’r noson gan fod Rhys Meirion wedi golygu cyfrol o straeon am yr anghymharol [...]

(English) LLANDYBIE COMMUNITY COUNCIL

A cheque for £200 was received from Llandybie Community Council recently.

Mr Sulwyn Thomas is seen receiving the cheque from Mrs Kay Davies, Chairman of Llandybie Community Council.

Thank you very much for supporting Talking Books Wales.