Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

DARLLEN NODDEDIG

PONTARDAWE

Fel rhan o Wythnos Llyfrau Llafar Cymru bu plant ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe yn cymryd rhan mewn sesiwn o ddarllen noddedig. Diolch i’r Pennaeth a’r athrawon am drefnu ‘r diwrnod ac i’r rhieni a phawb fu’n noddi ‘r plant. Braf oedd cael clywed hwy yn darllen a rhoi ychydig o hanes ein gwasanaeth iddynt.

[...]

DECHRAU GWYCH

PENYBRYN

Am ddechrau gwych i’n hymgyrch eleni! Roedd yn fraint cael bod yng ngwasanaeth diolchgarwch arbennig yn ysgol Penybryn,Tywyn, Gwynedd a derbyn siec gyntaf Ymgyrch 2017 o £237.26. Braf gweld y plant i gyd yn cymryd rhan. Roedd cyfle i gael gair gyda nhw a’u

rhieni ddaeth i’r ysgol ar gyfer y gwasanaeth. Diolch i Mrs [...]

(English) COMMUNITY FOUNDATION IN WALES – DR DEWI DAVIES FUND

http://www.fundforwales.org.uk/eng/ Talking Books Wales has received a generous grant of £3000 from the Dr Dewi Davies Fund- a fund set up specifically to help voluntary organisations and individuals working in the Newcastle Emlyn area in West Wales. We thank the members for their generous gesture. The Fund is administered by the Community Foundation in Wales [...]

SEFYDLIAD CYMUNEDOL YNG NGHYMRU – CRONFA GWADDOL DR. DEWI DAVIES

http://www.fundforwales.org.uk/eng/

Bu Llyfrau Llafar Cymru yn ffodus iawn yn ddiweddar i dderbyn grant sylweddol oddi wrth Gronfa Waddol Dr Dewi Davies. Cyflwynwyd £3000 i ni ac rydym yn hynod o ddiolchgar i aelodau ‘r gronfa am eu haelioni. Sefydlwyd y gronfa er mwyn cefnogi mudiadau ac elusennau sydd yn helpu pobl yn nhalgylch Castellnewydd Emlyn. [...]

(English) CYLCH CINIO CYMRAEG ABERTAWE

The guest speaker at the October meeting of the Swansea Welsh Dinner Club was Sulwyn Thomas, chairman of Talking Books Wales. He was presented with a cheque of £500 by the oldest member of the club, Harri Clarke Jones. Both are seen here with the chairman, Rob Evans. Many thanks for the generous contribution and [...]

CYLCH CINIO CYMRAEG ABERTAWE

Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru oedd y gwestai yng nghyfarfod mis Hydref o Gylch Cinio Cymraeg Abertawe. Derbyniodd siec o £500 oddi wrth yr aelodau. Yn y llun y mae aelod hynaf y cylch cinio, Harri Clarke Jones a’r cadeirydd,Rob Evans a Sulwyn Thomas. Diolch am y rhodd hael a’r croeso arbennig. [...]

(English) GOLF COMPETITION 2017

A very successful Golf Competition was held at Derllys Golf Club on Saturday 7th October. A very generous £1000 was raised for Talking Books Wales. Many thanks to the organizers – Mansel Thomas and Gareth Gravell and the competitors and sponsors.

In the photos the prizes were presented by Gwilym Dyfri Jones, The University of [...]

CYSTADLEUAETH GOLFF 2017

Cawsom Cystadleuaeth Golff lwyddiannus iawn Dydd Sadwrn 7fed o Hydref yng Nglwb Derllys, Bancyfelin. Codwyd dros £1000. Diolch i bawb am gefnogi ac i bawb nath ein noddi.

Yn y lluniau gweler Gwilym Dyfri Jones – Coleg y Drindod Dewi Sant – Prifysgol Cymru (ein prif noddwyr) yn cyflwyno’r gwobrau.

Y dreif hyraf – Aled [...]

Permalink

Bydd ysgolion ar draws Cymru yn ymuno mewn wythnos arbennig yn mis Hydref i hyrwyddo gwaith Llyfrau Llafar Cymru. Yr wythnos a glustnodwyd yw y 23ain i’r 27ain o Hydref. Gofynnir i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd i ddefnyddio eu dychymyg ac i feddwl am syniadau i godi arian er mwyn cefnogi yr elusen yma. [...]

(English) TALKING BOOKS WALES

Schools throughout Wales will take part in a special week dedicated to promoting the work of Talking Books Wales between 23-27 October. Pupils at primary and secondary schools will be asked to use their imagination to raise money to help the Carmarthen based charity and devise ways of promoting its work for those with sight [...]