Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

(English) SPONSORED WALK MAY 2019

A sponsored walk on 31 May this year was organised by Anne Lewis, Narberth and a massive £2222.00 was raised for Talking Books Wales. Anne is seen presenting the cheque to Rhian Evans, Vice Chairman and Linda Williams Manager.

Sulwyn Thomas, Chairman thanked Anne for organising and supporting Talking Books Wales once again.

Some of [...]

TAITH GERDDED MAI 2019

Ar 31 o Fai eleni trefnwyd taith gerdded gan Anne Lewis, Arberth a godwyd y swm anhygoel o £2222.00 i Lyfrau Llafar Cymru. Yn y llun mae Anne yn cyflwyno’r siec i Rhian Evans Is Gadeirydd a Linda Williams Rheolwr.

Diolchwyd iddi gan Sulwyn Thomas Cadeirydd. Mae rhai o’r cerddwyr yn y llun hefyd.

[...]

TWRNAMENT GOLFF 2019

Cynhelir Cystadleuaeth Golff lwyddiannus iawn yng Nglwb Golff, Caerfyrddin Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf. Codwyd dros £1500 i Lyfrau Llafar Cymru. Hoffwn ddiolch i Brifysgol Drindod Dewi Sant a phawb arall am ein noddi.

Tim Buddugol oedd CCC 1 – Geraint Roberts; Huw Hafod Jones; Clive Thomas; Jeff Jones

Scôr Unigol – Alan Edwards

Agosaf at [...]

RHODD PAPUR BRO CLONC

Derbyniwyd £500.00 gan Bapur Bro Clonc i goffrau Llyfrau Llafar Cymru yn ddiweddar. Yn y llun gweler Nia Wyn Davies, Trysorydd Clonc ynghyd â swyddogion y papur bro Gwyneth Davies, Is Gadeirydd; Marian Morgan Cyn Is Gadeirydd; Dylan Lewis, Cadeirydd a Delyth Morgan Phillips, Golygydd yn cyflwyno siec i Rhian Evans a Wynne Vittle ar [...]

RHODD GAN Y CYNG. MANSEL CHARLES

Daeth y Cyng. Mansel Charles i Dy Llafar yn ddiweddar, cyn iddo orffen ei flwyddyn fel Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Yn y llun gweler Mansel yn trosglwyddo siec i Rhian Evans, Is Gadeirydd (chwith) a Linda Williams i gronfa Llyfrau Llafar. Diolchwyd iddo am y rhodd a phob dymuniad da i’r dyfodol.

[...]

CYNGERDD ‘CROESHOELIAD’ CAPEL Y PRIORDY

Capel y Priordy yn cyflwyno siec o £1000 i Llyfrau Llafar Cymru. Elw cyngerdd ‘Croeshoeliad’. Diolch i Gôr Seingar a Chôr Ty Tawe.

BORE COFFI NEUADD PUMSAINT

Bu Iris, Rhiannon, Anwen, Llinos a’u plant Harri, Ifan, Tomi, Hanna a Molly yn gweithio’n galed yn trefnu Bore Coffi ym Mhumsaint yn ddiweddar. Codwyd £1000 i Lyfrau Llafar Cymru.

Yn y llun mae’r trefnwyr yn cyflwyno’r siec i Linda Williams ac Iris Owen. Diolch o galon i chi am gefnogi ein elusen.

 

[...]

Tri lle, tair siec sylweddol a llond whilber o ddiolchiadau i bobl Ceredigion.

Nos Iau, 7 fed o Chwefror, bu swyddogion Llyfrau Llafar Cymru draw i Gaffi Emlyn, Tan-y-groes, Ceredigion. Cyn bod y gynulleidfa luosog yn dechrau chwarae bingo, derbyniodd nifer o elusennau arian gan swyddogion Pwyllgor Lles y pentref. Ymhlith y derbynwyr yr oedd Llyfrau Llafar Cymru. Diolch o galon am siec o £400. Yna, bore dydd [...]

(English) COR MEIBION CAERFYRDDIN

Diolch i Gôr Meibion Caerfyrddin am siec hael o £250 i Lyfrau Llafar Cymru.

Yn y llun mae Dewi Jones Cadeirydd Côr Caerfyrddin yn trosglwyddo’r siec i Sulwyn Thomas Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru. Hefyd yn y llun mae Dai Lewis Is Gadeirydd a Steve Thomas Trysorydd.

[...]

(English) CLWB CINIO CAERFYRDDIN

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan