Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

CLWB CINIO CAERFYRDDIN

Huw Michael ac Adrian Evans., cyn Gadeirydd a Thrysorydd Clwb Cinio Caerfyrddin yn cyflwyno siec o £200 i Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru. Diolch i’r aelodau am eu haelioni.

(English) CO-OP COMMUNITY FUND

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

CO-OP CAERFYRDDIN

Bu Llyfrau Llafar Cymru yn ffodus i gael bod yn rhan o ymgyrch elusennol y Co-op. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf roeddem yn un o dair elusen i elwa wrth i ganran o wariant cwsmeriaid ardal Caerfyrddin fynd i’r elusennau hynny.

Dros y deuddeg mis codwyd bron i £2,000.

Yn ystod diwrnod arbennig yn Siop [...]

CYNGERDD PONTYBEREM – LANSIO LLYFR “STRAEON GRAV”

Unwaith eto cynhaliodd Llyfrau Llafar Cymru gyngerdd arbennig yn Neuadd Pontyberem, y tro hwn yng nghwmni Rhys Meirion,Aled Wyn Davies ac Elin Fflur. Yn ymuno â nhw oedd Cwmni Theatr Ieuenctid Gwendraeth /Elli. Gadawodd pawb wedi cyflwyniadau gwefreiddiol.

Roedd pwrpas ychwanegol i’r noson gan fod Rhys Meirion wedi golygu cyfrol o straeon am yr anghymharol [...]

(English) LLANDYBIE COMMUNITY COUNCIL

A cheque for £200 was received from Llandybie Community Council recently.

Mr Sulwyn Thomas is seen receiving the cheque from Mrs Kay Davies, Chairman of Llandybie Community Council.

Thank you very much for supporting Talking Books Wales.

 

CYNGOR CYMUNED LLANDYBIE

Derbyniwyd siec am £200 oddiwrth Cyngor Cymuned Llandybie yn ddiweddar.

Yn y llun gweler Mr Sulwyn Thomas yn derbyn y siec oddi wrth Mrs Karen Davies, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llandybie.

Diolch yn fawr iawn am gefnogi Llyfrau Llafar Cymru.

(English) AELWYD YR URDD CYNWYL ELFED

Bydd fersiwn Gymraeg y dudalen hon ar gael yn fuan

AELWYD YR URDD CYNWYL ELFED

Codwyd £500 gan Aelwyd yr Urdd Cynwyl Elfed yn ddiweddar. Cyflwynwyd y siec i Mr Sulwyn Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru.

Diolchwyd i’r aelodau gan Sulwyn am gefnogi yr Elusen ac ar ddiwedd y noson yr oedd te blasus wedi ei baratoi

[...]

CYFEIRIAD E.BOST NEWYDD

EIN CYFEIRIAD E.BOST NEWYDD YW: llyfraullafarcymru@outlook.com

GOLFF 2018

Cynhelir Cystadleuaeth Golff lwyddiannus iawn yng Nglwb Derllys, Bancyfelin Dydd Sadwrn 25 Awst. Codwyd dros £1000 i Lyfrau Llafar Cymru. Hoffwn ddiolch i bawb am ein noddi. Diolch yn fawr iawn i Rhian a Meinir, Clwb Derllys am eu cefnogaeth dros y 3 blynedd diwethaf.

Y tim ennillodd gyda 88 o bwyntiau oedd y “Wedges”. [...]