Ffôn 01267 238225
E-bost Llyfrau Llafar

BLOG Y CADEIRYDD MIS EBRILL 2014

Mae noson arbennig yng Nghlwb y Gremlin yng Nghaerfyrddin wedi rhoi hwb arall i Llyfrau Llafar Cymru. Un o’n cwsmeriaid, Liz Johnson, ac aelod o’r clwb gafodd y syniad i gynnal Sioe Ffasiwn. Roedd hi’n ffodus bod siop BHS gyferbyn â’r clwb a bu’r staff yn fwy na pharod, gyda chymorth pobl ifenc Coleg Sir [...]

DAU YMWELYDD

BWRDD CRWN 2

Cyn ein cyfarfod fis Mawrth cawsom gwmni dau o swyddogion y Ford Gron, Caerfyrddin – Andrew Jones a Mark Elis-Jones. Pwrpas eu hymweliad oedd trosglwyddo siec o £400 i Llyfrau Llafar Cymru. Bob blwyddyn bydd y Ford Gron yn trefnu un digwyddiad o bwys yn y dre, sef Noson Tân Gwyllt. Bydd elw’r noson yn [...]

y WAWR

Y WAWR

Wel, ydych chi, aelodau o Ferched y Wawr wedi gweld bod rhywbeth yn wahanol am rifyn y Gwanwyn o’r Wawr? Wrth gwrs eich bod chi. Ynghlwm wrth glawr y cylchgrawn mae Cryno Ddisg, sef fersiwn sain o’r rhifyn. Er bod Llyfrau Llafar Cymru yn recordio Y Wawr ar gyfer rhai aelodau sydd yn cael trafferth [...]

BLOG Y CADEIRYDD MIS CHEFROR 2014

Newydd sylweddoli ei bod yn fis Chwefror yn barod a minnau heb ddanfon gair. Dyw hi ddim yn rhy hwyr i ddymuno Blwyddyn newydd Dda i chi, tra’n rhyfeddu pa mor gyflym y mae’r misoedd yn mynd heibio.

Y dasg bwysicqf o ddigon i ni cyn diwedd Ionawr oedd cwblhau adroddiad o’n blwyddyn gyntaf [...]

BLOG Y CADEIRYDD MIS EBRILL 2013

MERCHED Y WAWR PENCADER

ELIFFANT PINC

Mae’n siwr eich bod wedi gweld un o’r eliffantod pinc yma mewn siop neu dafarn rhywbryd. Bocsys casglu ydyn nhw i godi arian i Lyfrau Llafar Cymru ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi derbyn y bocsys ac hefyd i chi sydd wedi eu llenwi . Synnech faint [...]

BLOG Y CADEIRYDD MIS TACHWEDD 2013

CLWB PEL DROED

Daeth newyddion da iawn i ni drwy law Jeff Thomas, Llywydd Clwb Pêl Droed, Caerfyrddin. Llyfrau Llafar Cymru oedd un o’r ddwy elusen a ddewiswyd gan y clwb y llynedd. Yn ystod y tymor bu aelodau yn casglu arian yn ystod gemau, bu nifer o’r ffyddloniaid ar daith gerdded, a threfnwyd dwy noson arbennig, Talwrn [...]

BLOG Y CADEIRYDD MIS MEDI 2013

SIOP INC ABERYSTWYTH

SIOP LYFRAU LEWIS LLANDUDNO

SIOP PALAS PRINT CAERNARFON

SIOP INC ABERYSTWYTH

SIOP SIAN CRYMYCH

SIOP TY TAWE

Doedden ni ddim yn siwr beth i’w ddisgwyl wrth i ni fynd ar daith o gwmpas Cymru. Y syniad oedd ymweld â phum siop, gwahodd disgyblion o’r ysgolion lleol i sgwrsio gydag awdur lleol, cymell aelodau seneddol, aelodau [...]

BLOG Y CADEIRYDD MIS AWST 2013

Bu’n haf creulon i Llyfrau Llafar Cymru . Bu farw un o’n cefnogwyr pennaf yn Arwyn Davies. Roedd yn un o’n darllenwyr selocaf, yn weithiwr diwyd tu ôl i’r llenni er mwyn hyrwyddo gwaith y gwasanaeth. Drwy ei brofiad fel clerc cyngor cymuned, fe a wnaeth gysylltu â dwsenni o gynghorau bro a thref er [...]

BLOG Y CADEIRYDD MIS MEHEFIN 2013

sponsored walk

Blog Y Cadeirydd

Fore Sul, 26 Mai bu Linda yn un o ugain a fu ar daith gerdded o gwmpas Caerfyrddin i godi arian i Llyfrau Llafar Cymru. Clwb Pêl Droed Caerfyrddin a drefnodd y daith . Mae nhw wedi bod yn ddigon caredig i’n dewis ni fel eu helusen am eleni ac wedi trefnu [...]

BLOG Y CADEIRYDD MIS EBRILL 2013

ELIFFANT PINC

MERCHED Y WAWR PENCADER

ELIFFANT PINC

]Mae’n siwr eich bod wedi gweld un o’r eliffantod pinc yma mewn siop neu dafarn rhywbryd. Bocsys casglu ydyn nhw i godi arian i Lyfrau Llafar Cymru ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi derbyn y bocsys ac hefyd i chi sydd wedi eu llenwi . Synnech faint [...]